Dziś jest: 10-02-2016 imieniny: Elwiry, Elizy, Jacka

...
 
Opinie
 

Opinia dotycząca zatrudniania położnych w Domach Pomocy Społecznej. Warszawa, 15 grudnia 2006 r.

W związku z pytaniami dotyczącymi zatrudniania położnych w Domach Pomocy Społecznej uprzejmie wyjaśniam.

W świetle aktualnego prawa zasada jest jedna i niezmienna - pielęgniarka i położna może wykonywać świadczenia zdrowotne, o ile mieści się to w zakresie świadczeń określonych w art. 4 - dla pielęgniarki i art. 5 - dla położnej ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Bardzo istotną kwestią jest to, czy położna może wykonywać zawód pielęgniarki? odpowiadając na powyższe zagadnienie należy pamiętać, że ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej reguluje zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Wprawdzie większość przepisów tej ustawy odnosi się do obu zawodów, to jednak – zgodnie z treścią art. 2 tejże ustawy – zawody te są wyodrębnione i traktowane jako samodzielne.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 cyt. ustawy zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu, odrębnie dla każdego z tych zawodów. Aby takie prawo uzyskała musi spełnić warunki określone w art. 11 ust. 2. Jednym z tych warunków są odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, a więc ukończenie polskiej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych.

Z przepisem tym koresponduje treść art. 4 i 5 cyt. ustawy i gdzie wyraźnie różnicuje się oba zawody, wskazując odmienny zakres czynności pielęgniarki i położnej (art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2) wynikający ze specyfiki uzyskanych kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami (art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2) są dyplomy ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych.

Na odmienność obu samodzielnych zawodów wskazuje też rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 roku w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750).

Zamieszczone w §1 i § 4 zakresy świadczeń do wykonywania, których uprawnione są samodzielnie pielęgniarki i położne wykazują różnice, sankcjonujące specyfikę obu zawodów. W końcu zaś stwierdzić należy, iż z pojęciem „pielęgniarka” i „położna” nie wiąże się „stanowisko”, lecz „zawód”.

Stanowisko to kategoria o charakterze funkcjonalnym np. przełożona pielęgniarek czy ordynator, której nie można wiązać z zawodem, choć związane z nim kwalifikacje umożliwiają objęcie określonego stanowiska.

Wprawdzie oba zawody mieszczą się w kategorii zawodów medycznych to jednak ich wykonywanie łączy się z wymogiem posiadania stosownych kwalifikacji.

Gdyby nawet traktować zawody w kategorii stanowisk, to ich zajmowanie przez osoby nie posiadające stosownych kwalifikacji stwarzałoby kuriozalne sytuacje – przykładowo można rozważyć, czy lekarz stomatolog mógłby być zatrudniony na stanowisku chirurga (oba zawody medyczne).

Powyższe rozważania pozwalają zasadnie przyjąć, że na „stanowisku” pielęgniarki może być zatrudniona jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (minimum szkoła pielęgniarska) oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, które można uzyskać posiadając dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej oraz spełniając inne wymogi, określone w art. 11 ust. 2 cyt. ustawy.

Wobec powyższej argumentacji zatrudnienie położnej w oddziałach szpitalnych z określeniem jej zakresu kompetencji, do wykonania których jest uprawniona na podstawie art. 5 ust. 1-3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej jest możliwe, jeśli pracodawca uzna, że jej kwalifikacje są wystarczające.

W załączeniu przedstawiam stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego w sprawie:

1. rodzajów oddziałów szpitalnych, na których powinna pracować położna,

2. kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem.

Z wyrazami szacunku

Prezes
(-)Elżbieta Buczkowska

 
Masz problem-zadzwoń !
(62) 763 72 13
porady udzieli
Specjalista ds. uzależnień
w każdy poniedziałek
od g. 10:00 do g. 13:00

Komitet Obrony
Pielęgniarek i Położnych

Szczegóły >>>>
 
Poparcie Prezydium ORPiP w Kaliszu dla Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
Strona główna
Aktualności
Aktualności (archiwalne)
Galeria zdjęc - 20-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 2011
GALERIA ZDJĘĆ
15-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych Kalisz 2006
GALERIA ZDJĘĆ
z konkursów "Moja mama pielęgniarka - Moja mama położna" (I i II Edycja)
Struktura
Akty prawne
Opinie prawne
Uchwały ORPiP
Konsultanci
Wykonywanie zawodu
Ośrodek Informacyjno-edukacyjny
Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych
Wydawnictwa
Szkolenia
Formularz kontaktowy
Kontakt
Adresy internetowe
Dokumenty do pobrania
Oferty pracy
Polityka cookies

INFORMACJA:
System "Monitorowania agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ)
szczegóły >>>

NIZP - PZH: "Istotne informacje o gorączce Ebola"
szczegóły >>>


Kalendarium posiedzeń
ORPiP w Kaliszu:

18 luty 2015r.
15 kwiecień 2015r.
30 czerwiec 2015r.
16 wrzesień 2015r.

Termin Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Kaliszu

27 marca 2015 r.

Termin Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w dniach 22 - 23 październik 2015 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej